ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ & ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Το πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η βάση πάνω στην οποία θα συνταχθούν οι διάφορες μελέτες.

Το τοπογραφικό αποτελεί ουσιαστικό σχέδιο και όχι τυπικό έγγραφο.

 • Το σχήμα,
 • οι διαστάσεις,
 • το εμβαδό,
 • το ανάγλυφο του εδάφους,
 • ο προσανατολισμός
 • είναι βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό.

Το τοπογραφικό που συντάσεται είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ΡΑΕ για της Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κατάλληλων για την αδειοδότηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού:

 • τη συμβατότητα με το γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ
 • την επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου
 • τη χρήση ανοικτών τεκμηριωμένων προτύπων
 • τη δυνατότητα υποβολής τόσο των γεωμετρικών (πολύγωνα σταθμών), όσο και των περιγραφικών στοιχείων (π.χ. ισχύς, διάμετρος δρομέα κ.λπ.)

Το ανάγλυφο επίσης της ιδιοκτησίας παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.

 • Η κλίση του εδάφους,
 • ο προσανατολισμός του χώρου εγκατάστασης σε σχέση με τον ηλιακό ορίζοντα αλλά και
 • η διαμόρφωση του εδάφους με εκσκαφές και επιχώσεις για την τοποθέτηση των πάνελ αλλά και για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης, είναι πιθανά απαραίτητες εργασίες που ίσως χρειαστεί να γίνουν.

Η μελέτη της απορροής των όμβριων υδάτων (και η εξέταση για το αν αυτά επηρεάζουν την εγκατάσταση) χρειάζεται επίσης γνώση του ακριβούς ανάγλυφου του εδάφους.

Σημαντικά στοιχεία επίσης ενός πλήρους ενημερωμένου τοπογραφικού διαγράμματος είναι η σωστή τοποθέτηση της ιδιοκτησίας στους απαραίτητους χάρτες. Οι χάρτες αυτοί είναι το

 • 1:5000 και το
 • 1:50000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) καθώς και στα
 • διαγράμματα Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ και όχι «ΣΧΟΠ») απ' όπου προσδιορίζονται και οι όροι δόμησης .

Τέλος, η λίστα συντεταγμένων των κορυφών της ιδιοκτησίας, στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87), είναι επίσης απαραίτητη για την πληρότητα του τοπογραφικού σχεδίου.

Η ακριβής και λεπτομερειακή τοπογραφική αποτύπωση του προς εγκατάσταση χώρου φωτοβολταϊκού πάρκου αποτελεί «εργαλείο» μελέτης για την επιλογή βέλτιστης δυνατής χωροθέτησης των «PANELS» που συνθέτουν το φωτοβολταϊκό πάρκο. Ταυτόχρονα, αξιοποιείται για την επιλογή εσωτερικής οδοποιίας, η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τη μεταφορά, όσο και για την τοποθέτηση των «PANELS».