4495/17

Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ΄ υπέρβαση αυτής

ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε.

Αντίστοιχα, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε μεταβολή της χρήσης για την οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης).

Συνεπώς η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Και επειδή η ύπαρξη οικοδομικής άδειας μπορεί να φαντάζει σε πολλούς ως "άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία",
είναι καλό να τονίσουμε ότι μέσα από την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή και με την ευθύνη των αρμοδίων επιστημόνων-μηχανικών,
εξασφαλίζεται:

Η άνετη και ασφαλής εργασία, κυκλοφορία και παραμονή όσων εργάζονται σε αυτήν ή την επισκέπτονται ή κατοικούν σε τμήμα της και κατά τη διάρκεια της κατασκευής της.

Η ασφάλεια των ομόρων και γειτονικών κτιρίων ή δομικών έργων καθώς και των ενοίκων τους,
από κινδύνους ζημιών που προέρχονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της λειτουργίας της.

Η άνετη, ασφαλής και υγιεινή παραμονή ανθρώπων ή ζώων σ' αυτήν.

Η ασφαλής αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων σε αυτήν.

Η ασφαλής λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού σε αυτήν.

Η ασφαλής διέλευση του κοινού από τους κοινόχρηστους ή ακάλυπτους χώρους που συνορεύουν με αυτήν.

Η ασφαλής στάθμευση ή κυκλοφορία οχημάτων στους κοινόχρηστους χώρους που συνορεύουν με αυτήν, καθώς και στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

Σε περίπτωση που έχετε προβεί ήδη σε κατασκευή αυθαίρετης κατασκευής χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα,
για να εξετάσουμε όλες τις επιλογές που υπάρχουν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και αναλόγως των δεδομένων,
να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις που υπάρχουν για εσάς.

Υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο πιθανόν να μπορούν να υπαχθούν σε νόμους αναστολής κυρώσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
ή να εξαιρεθούν της κατεδάφισης για πάντα,
ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών που τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους
και αυτές είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η κατασκευές αυτές παύουν να είναι αυθαίρετες και κατεδαφιστέες.

Η παραπάνω διαδικασία είναι σύνθετη, απαιτεί εμπειρία, βαθιά γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο.