Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών

Σε περίπτωση διαφωνίας με τα γεωμετρικά στοιχεία που περιγράφονται στις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου θα πρέπει να συνταχθεί Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών.

Ανάρτηση των ψηφιακού Τοπογραφικού Διαγράμματος στην εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές με την Εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή.

Συγκεκριμένα εάν:

 • βρίσκετε διαφορές στις πραγματικές διαστάσεις στο έδαφος ή σε μια πραγματική διάσταση του ακινήτου σας σε σχέση με την αντίστοιχη που παρουσιάζεται στο κτηματογραφικό διάγραμμα,
 • ή εάν υπάρχει διαφορά στο εμβαδό,
 • ή εάν υπάρχει διαφορά στη θέση ή το σχήμα,
 • ή εάν πρόκειται να κατατμηθεί το ακίνητο,
 • ή εάν πρόκειται να επέλθει κάποια άλλη γεωμετρική μεταβολή στο ακίνητο

Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών

Είναι απαραίτητο να συνταχθεί διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου:
 1. Τα όρια του γεωτεμαχίου το οποίο αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων και των όμορων γεωτεμαχίων βάσει των συντεταγμένων του κτηματογραφικού διαγράμματος.
 2. Τα νέα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων όπως αποτυπώθηκαν από τον Τοπογράφο Μηχανικό και υποδείχθηκαν από τον ιδιοκτήτη και τους όμορους ιδιοκτήτες. (Οι υφιστάμενες κορυφές απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με την ονοματολογία του κτηματογραφικού διαγράμματος και οι νέες ονοματίζονται συνεχίζοντας την αρίθμηση).
 3. Τα σημεία τομής της περιμέτρου του γεωτεμαχίου με τις πλευρές των όμορων και οι κατευθύνσεις αυτών όπως έχουν αποτυπωθεί στο ύπαιθρο σε απόσταση μέχρι και 20 μ. για τις αγροτικές περιοχές ή 4-5 μ. για τις αστικές περιοχές, ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση του ορίου.
 4. Τα όρια των όμορων γεωτεμαχίων βάση των συντεταγμένων των κορυφών τους όπως δίνονται από το κτηματογραφικό διάγραμμα και όπως διαμορφώνονται από τις κορυφές - πλευρές που μεταβάλλονται, έτσι ώστε να φαίνονται οι τελικές - συνολικές ιδιοκτησίες.
 5. Πίνακας συντεταγμένων των νέων κορυφών γεωτεμαχίου στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87. Τα μήκη των πλευρών του νέου γεωτεμαχίου.
 6. Τα κτίσματα και οι μόνιμες κατασκευές όπως έχουν αποτυπωθεί από το Μηχανικό.
 7. Αναγραφή των ΚΑΕΚ στις ιδιοκτησίες που απεικονίζονται.
 8. Πίνακας αρχικών εμβαδών του γεωτεμαχίου που αφορά η αίτηση και των όμορών του όπως δίνονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα και των τελικών εμβαδών των γεωτεμαχίων όπως προκύπτουν μετά τις αλλαγές.
 9. Ο Τοπογράφος Μηχανικός είναι σκόπιμο να ελέγχει και να αναγράφει επί του τοπογραφικού διαγράμματος, αν η απόκλιση του εμβαδού που αναφέρεται στον τίτλο με το εμβαδόν που προκύπτει από την ενημέρωση του διαγράμματος εμπίπτει στα όρια ανοχών που προσδιορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ.
 10. Υπογεγραμμένη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος του αιτούντος τη διόρθωση και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο σχέδιο, με τα νέα μεταξύ τους όρια, τις νέες διαστάσεις και τα νέα εμβαδά των ιδιοκτησιών τους, όπως καταχωρούνται στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου.
 11. Υπογραφή και σφραγίδα του συντάξαντα Τοπογράφου Μηχανικού.

Σημειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο θα προσαρτηθεί σε πράξη με την οποία επέρχεται γεωμετρική μεταβολή και αντίγραφό του θα συνυποβληθεί με την αίτηση για την καταχώρισή της στο Κτηματολογικό Γραφείο, είναι χρήσιμο να ακολουθούνται οι παραπάνω τεχνικοί κανόνες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Τα ΔΓΜ διακρίνονται σ' αυτά που συνοδεύουν με αιτήσεις καταχώρησης πράξεων και σ' αυτά που αφορούν διορθώσεις γεωμετρικών σφαλμάτων.  

ΔΓΜ για καταχώρηση πράξης 

 • εφαρμογή κορυφών και πολυγώνων του Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε νέο σχεδιαστικό αρχείο 
 • εφαρμογή κορυφών και πολυγώνων του Τοπογραφικού Διαγράμματος της προς καταχώρηση πράξης στο ίδιο σχεδιαστικό αρχείο
 • εντοπίσμος αποκλίσεων μεταξύ στοιχείων Κτηατολογίου και Τοπογραφικού Διαγράμματος 
 • αποσαφήνηση αποκλίσεων που οφείλονται στη προς καταχώρηση πράξη 
 • προσαρμογή της γεωμετρικής μεταβολης που επιφέρει η πράξη στα στοιχεία του Κτηματολογίου έτσι ώστε να μην επηρεάζονται όρια όμορων γεωτεμαχίων που δεν μετέχουν στη πράξη. 

ΔΓΜ για διόρθωση γεωμετρικών σφαλμάτων

 • εφαρμογή κορυφών και πολυγώνων του Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε νέο σχεδιαστικό αρχείο 
 • εφαρμογή κορυφών και πολυγώνων του Τοπογραφικού Διαγράμματος των καταχωρημένων τίτλων στο ίδιο σχεδιαστικό αρχείο
 • εντοπίσμος αποκλίσεων μεταξύ στοιχείων Κτηατολογίου και Τοπογραφικού Διαγράμματος 
 • αποσαφήνιση αποκλίσεων που μπορούν να αιτολογηθούν από καταχωρημένους τίτλους στο Κτηματολόγιο 
 • εμφάνιση της γεωμετρικής διόρθωσης που αποδεδειγμένα επιφέρουν οι καταχωρημένοι τίτλοι στα στοιχεία του Κτηματολογίου έτσι ώστε να μην επηρεάζονται όρια όμορων γεωτεμαχίων. 
 • εντοπισμός όλων των επηρεαζόμενων όμορων γεωτεμαχίων από τη διόρθωση και γνωστοποίηση στους δικαιούχους τους, του σχετικού αιτήματος διόρθωσης.  


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ


Οι εγγραπτέες πράξεις μπορεί να είναι νέες (συντάχθηκαν μετά την ημερομηνία ένταξης της περιοχής σε καθεστώς Κτηματολογίου) ή παλαιότερες αλλά μη μεταγεγραμμενες στο Υποθηκοφυλάκειο ή μεταγεγραμμενες στο Υποθηκοφυλακείο χωρίς να υπάρχει η σχετική τους καταχώρηση στο Κτηματολογικό Φύλλο. Για τις πρώτες δύο περιπτώσεις η καταχώρηση γίνεται με την συμπλήρωση της αίτησης νέας εγγραπτέας πράξης, ενώ για την τελυταία περίπτωση συμπληρώνεται η αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του νόμου 2664/1998 του άρθρου 6 παρ. 4 .

Η καταχώρηση εγγραπτέας πράξης μπορεί να μεταβάλλει μόνο εμπράγματα δικαιώματα ή και να επιφέρει χωρικές μεταβολές [εδώ] στα γεωτεμάχια που αφορά. Οι συνηθέστερεςβχωρικές ή γεωμετρικές μεταβολές μπορεί να είναι κατάτμηση, συνένωση ή συνδυασμός τους, σύσταση δουλείας διόδου ή καθέτου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο μηχανικός θα πρέπει να συντάξει το Διαγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, στο οποίο περιγράφεται η χωρική μεταβολή που επιφέρει στο ή στα γεωτεμάχια η καταχώρηση της συγκεκριμένης πράξης και αυτή θα πρέπει να προσαρμόζεται στα στοιχεία του Κτηματογραφικού Διαγράμματος.

1. Αίτηση καταχώρηση νέας εγγραπτέας πράξεις 

Αφορά νέα συμβόλαια/δικαστικές αποφάσεις/διοικητικές πράξεις που μπορεί ή όχι να προκαλούν χωρική μεταβολή και πρόκειται να καταχωρηθούν στο Κτηματολόγιο. Η σύνταξή τους έγινε μετά την ημερομηνία ένταξης της περιοχής του γεωτεμαχίου που αναφέρονται σε καθεστώς Κτηματολογίου, ή σπανιότερα μπορεί η σύνταξη τους να προηγήθηκε χρονικά της ένταξης χωρίς όμως να μεταγράφηκαν στο Υποθηκοφυλακείο. Οι πράξεις αυτές συνοδεύονται και από ένα άλλο έντυπο την ΠΕΡΙΛΗΨΗ, το οποίο καλό είναι να συμπληρώνεται από νομικό (συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) μιας και προϋποθέτει νομικό έλεγχο στο/α σχετιζόμενα γεωτεμάχια.

Ειδικότερα οι νέες πράξεις που καταχωρούνται στο Κτηματολογικό γραφείο περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του νόμου 2664/1998 [εδώ], ο οποίος ισχύει ακόμη κα σήμερα με την αρχική του μορφή. Η διαδικασία για την καταχώρηση μιας νέας πράξης περιγράφεται στο άρθρο 14 του νόμου 2664/1998 [εδώ]. Στο άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται ότι μαζί με κάθε αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης συνυποβάλλεται κυρωμένο Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος και εφόσον προκαλεί χωρική μεταβολή Κτηματογραφικό Διάγραμμα

Τα πιο πάνω περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4164/2013 που ισχύει σήμερα. Εκεί εισάγεται και ο όρος του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών (Δ.Γ.Μ.), ο οποίος δεν υπήρχε ξεκάθαρα στις προηγούμενες διατυπώσεις της παραγράφου αυτης:

"Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόμενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος.

Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα και τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία. Το περιεχόμενο του κτηματογραφικού διαγράμματος και το ύψος του υπέρ της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγησή του, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αν η αίτηση υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή όργανο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση. Τα εγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών."

2. Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του άρθρου 6 παρ.4 

Οι αιτήσεις αυτές αφορούν πράξεις που για κάποιο λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο ενώ είναι ήδη καταχωρημένες στο Υποθηκοφυλακείο (

έχουν δηλαδή τόμο και αριθμό και υπάρχει πιστοποιητικό μεταγραφής) και παρέμειναν σε ισχύ κατά την έναρξη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου (Αρχικές ή Πρώτες Εγγραφές) ή και μετά. Μπορεί και με αυτές τις πράξεις να προκαλείται χωρική μεταβολή στα διαγράμματα του Κτηματολογίου. Επίσης και αυτές πράξεις εκτός των άλλων συνοδεύονται και από το έντυπο της ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ.

Η παρ. 4 στο άρθρο 6 του νόμου 2664/1998 προεστέθηκε με το νόμο 3127/2003 τροποποιήθηκε με το νόμο 3486/2006 και τελικά αντικατασταθηκέ με το νόμο 4164/2013 :

"α) Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3, αν το δικαίωμα που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί ή καταργηθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος πράξη καταχωρίζεται κατά μεταφορά από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αίτηση του δικαιούχου ή και κάθε τρίτου, που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο. Στην περίπτωση των πάσης φύσεως βαρών, τα οποία νομίμως έχουν συσταθεί και βαρύνουν την κυριότητα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση της συστατικής του βάρους πράξης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της κτήσεως του καταχωρισθέντος στο Κτηματολόγιο δικαιώματος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών, που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολόγιο, μπορεί σε κάθε περίπτωση να διενεργηθεί και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η μεταφορά τους στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου προς το σκοπό της εξαλείψεως.

β) Η αίτηση της περίπτωσης α΄ που δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, αναλογικά ή πάγια, υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 7α. Με την αίτηση συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικά εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώματος. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 4α του άρθρου 16.

γ) Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός εγγεγραμμένος και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου αυτού. Για τη διορθωμένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο κτηματολογικό βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και βαρών δεν επηρεάζεται από τη χρονολογική σειρά διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής."

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Αίτηση Προδήλου Σφάλματος 

Η αίτηση αφορά τη διόρθωση μόνο εμπράγματων δικαιώματων ή και άλλων στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών (όπως ταχυδρομική δ/νση ακινήτου ή αστυνομικό δελτίο ταυτότητας κ.α.). Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε η διαδικασία του προδήλου σφάλματος να συμπεριλάβει και διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου

Με την αίτηση προδήλου σφάλματος μπορούν να διορθωθούν και περιπτώσεις που κάποιο γεωτεμάχιο είναι "ΑΓΝΩΣΤΟΥ" δικαιούχου αρκεί να συντρέχει μία από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

 • Να έχει απόκτηθεί με πρωτότυπο τίτλο (συνηθέστερη περίπτωση τέτοιου είδους τίτλου είναι οι παραχωρήσης γης μέσα από διοικητικές πράξεις) ή
 • Με τον ίδιο τίτλο που κατέχει το "ΑΓΝΩΣΤΟΥ" γεωτεμάχιο, να έχει αποκτήσει και κάποιο άλλο το οποίο όμως έχει δηλωθεί στο Κτηματολογίο και ο τίτλος αυτός έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Φύλλο του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου.
 • Η έννοια του "ΑΓΝΩΣΤΟΥ" προκύπτει από τη μη δήλωση του γεωτεμαχίου κατά τη φάση της Κτηματογράφησης. Εφόσον παρέλθει μια δεδομένη προθεσμία από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου (όχι από την έναρξη της Κτηματογράφησης) τότε τα γεωτεμάχια αυτά θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Η προθεσμία αυτή έχει πλέον καθορισθεί στα 14 χρόνια για της προ του νόμου 3481/2006 κτηματογραφημένες περιοχές και στα 7 έτη για αυτές που κτηματογραφούνται μετά την ισχύ του νόμου αυτού.

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η μεταβολή στα εμπράγματα δικαιώματα που μπορεί να προκαλέσει μια χωρική μεταβολή.
Όταν με την αίτηση διόρθωσης απορροφάται ολόκληρο γεωτεμάχιο άλλου δικαιούχου από το γεωτεμάχιο της αίτησης τότε η διόρθωση πρέπει να γίνεται με αίτηση προδήλου και όχι γεωμετρικών σφαλμάτων.

Απαραίτητη προϋποθεση για ολοκληρωθεί η διόρθωση είναι η σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων βάσει των στοιχείων του Κτηματολογίου.

Η διαδικασία του προδήλου περιλαμβάνει δύο φάσης εκείνη της αίτησης και εκείνη της απόφασης. Η αίτηση ελέγχεται και ως προς το τυπικό μέρος της (να συνυπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι, είναι συνημμένα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα κτλ) και ως προς το ουσιαστικό (την απόδειξη του αιτήματος από τα προσκομιζόμενα). Αν κάτι λείπει ζητείται σε εύλογο χρόνο η προσκόμισή του.

Αν για κάποιους από τους εμπλεκόμενους δεν βεβαιώνεται η σύμφωνη γνώμη τότε ζητείται να γίνει αυτό με κοινοποίηση της αίτησης με δικαστικό επιμελητή

2. Αίτηση Διόρθωσης Γεωμετρικών Σφαλμάτων 

Η διόρθωση απευθύνεται σε λανθασμένη απόδοση των γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου (εμβαδό, σχήμα και θέση). Η αίτηση διόρθωσης δεν πρέπει να υποβάλλεται με σκοπό την πλήρη ταύτιση του γεωτεμαχίου στα δύο διαγράμματα (Τίτλου και Κτηματολογίου), αλλά να επιδιώκεται ώστε να επιλύονται προβλήματα γεωμετρικής συμβατότητας του γεωτεμαχίου και άρα ταυτοποίησης, που θα μπορούσαν μελλοντικά να προκαλέσουν πρόβλημα στην καταχώρηση δικαιοπραξιών.

Η απόδειξη του αιτήματος διόρθωσης προκύπτει από τους καταχωρημένους τίτλους στο Κτηματολογικό Φύλλο του γεωτεμάχιου. Ανάλογα με τους προσκομιζόμενους τίτλους η διόρθωση μπορεί να αποδεικνύεται είτε μόνο από την περιγραφή του γεωτεμαχίου στο συμβόλαιο (κυρίως περιπτώσεις λάθος προσανατολισμού ορίων) είτε από το συνημμένο σε αυτό τοπογραφικό διάγραμμα.

Τα τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί μετά από βούληση του δικαιούχου και δεν αναφέρονται σε κάποιο καταχωρημένο τίτλο έχουν μικρή χρησιμότητατ για τις διορθώσεις στο Κτηματολόγιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά ως προς τους καταχωρημένους τίτλους.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι ο εντοπισμός σφάλματος από τη μεταφορά διαγραμμάτων διοικητικών πράξεων στο Κτηματολόγιο. Τέτοιου είδους σφάλματα που πιθανότατα να οφείλονται στο μετασχηματισμό από το σύστημα αναφοράς της πράξης στο σύστημα αναφοράς του Κτηματολογίου θα πρέπει πρώτα να συζητούνται με το μηχανικό του κτηματολογικού γραφείου. Η διορθωσή τους είναι πιθανόν να μην επιφέρει πρόβλημα ταυτοποίησης για το γεωτεμάχιο και έτσι να μην χρειάζεται να γίνει.

Επειδή τις αιτήσεις αυτές μπορεί να τις συμπληρώσει και ο μηχανικός που συντάσσει το Δ.Γ.Μ. κάποιες βασικές οδηγίες δίνονται εδώ. Θα πρέπει πάντα ο μηχανικός να έχει στο μυαλό του ότι οι αιτήσεις διόρθωσεις γεωμετρικών σφαλμάτων έχουν στοιχεία μια μικρής πραγματογνωμοσύνης.