Καθορισμός Αιγιαλού & Παραλίας

Διαδικασία καθορισμού γραμμών αιγιαλού και παραλίας


 • Έλεγχος από τον ενδιαφερόμενο στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για το αν έχει γίνει καθορισμός Αιγιαλού στην περιοχή ενδιαφέροντος και αν όχι :
 • Αίτηση απ' τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου του Νομού για τον καθορισμό του Αιγιαλού.
 • Σύνταξη του κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος από τοπογράφο μηχανικό.
 • Κατάθεση του τοπογραφικού διαγράμματος σε 4 αντίγραφα στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Το διάγραμμα αυτό θα συνοδεύει την παραπάνω αίτηση.
 • Έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος από την αρμόδια Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας (όχι πάνω από ένα μήνα).
 • Καθορισμός των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας. Η Επιτροπή συνήθως συνεδριάζει επί τόπου με αυτοψία που γίνεται στην ακτογραμμή.
 • Εκτός από τις γραμμές Αιγιαλού και Παραλίας η Επιτροπή καθορίζει και τη θέση παλαιάς γραμμής Αιγιαλού (προ του 1884).
 • Σύνταξη από τον τοπογράφο μηχανικό νέων σχεδίων που περιέχουν πλέον τις γραμμές Αιγιαλού, Παραλίας, Παλαιού Αιγιαλού, καθώς και τις συντεταγμένες των κορυφών των γραμμών αυτών.
 • Σύνταξη έκθεσης καθορισμού που συνοδεύει το τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Τα πλήρη νέα διαγράμματα (20 αντιγραφα) καταλήγουν στο Γ.Ε.Ν. (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) και συγκεκριμένα στην υδρογραφική υπηρεσία αυτού, όπου τα σχέδια ελέγχονται, συγκρίνονται με αεροφωτογραφίες του παρελθόντος και εγκρίνονται (εντός 3 μηνών).
 • Μετά από την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και την επικυρωτική απόφαση γίνεται η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).
 • Η έκθεση και το διάγραμμα αναρτώνται στο Δήμο για 3 μήνες.
 • Γίνεται η μεταγραφή των καθορισμένων εκτάσεων στο υποθηκοφυλακείο.
 • Τα εμπράγματα δικαιώματα των ιδιωτών επί των ακινήτων της παραλίας απαλλοτριώνονται από το δημόσιο χωρίς επιπλέον διαδικασία και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων από ρυμοτομία. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα το πολεοδομικό της γραφείο.

Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος

Τοπογραφικό διάγραμμα για τον καθορισμό γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας έχουν δικαίωμα να συντάξουν και να υπογράψουν μόνο Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Οι προδιαγραφές του τοπογραφικού αυτού διαγράμματος είναι:

 • Η κλίμακα αυτού είναι 1:1000 τουλάχιστον (συνήθως 1:500).
 • Το διάγραμμα είναι υψομετρικό και περιέχει υψόμετρα και ισοϋψείς καμπύλες ανάλογα με τις προαναφερθείσες κλίμακες.
 • Τα όρια των ιδιοκτησιών, τα εμβαδά προς απαλλοτρίωση, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες αυτών.
 • Εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ' 87.
 • Μήκος ακτογραμμής τουλάχιστον 500 μέτρα.
 • Να φαίνονται με ερυθρό, κίτρινο και μπλε χρώμα οι γραμμές Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού αντίστοιχα που καθορίστηκαν από την Επιτροπή.
 • Πίνακας συντεταγμένων στο εθνικό δίκτυο συντεταγμένων των κορυφών των γραμμών που καθορίστηκαν.