Κτηματολόγιο

Συντάσσουμε εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87 που προορίζονται για χρήση στο κτηματολόγιο. Στα διαγράμματα αυτά αποτυπώνονται χωρικά τα εμπράγματα δικαιώματα και τα όρια του ακινήτου βάσει των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και το ακίνητο κατέχεται με χρησικτησία, συντάσσεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα βάσει των ορίων της καλλιέργειας και της νομής του ακινήτου. Τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο κτηματολογικό γραφείο κατά την φάση των δηλώσεων ιδιοκτησίας, με στόχο να καταγραφούν με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα όρια των δικαιωμάτων, χωρίς σφάλματα που οδηγούν σε διαδικασίες διορθώσεων στο μέλλον.

Κατά την φάση της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων και εφόσον διαπιστωθούν εσφαλμένες εγγραφές (π.χ. λάθος εμβαδόν και όρια ακινήτου, εσφαλμένος εντοπισμός, αδυναμία εντοπισμού, ανάρτηση ως άγνωστος κλπ.), αναλαμβάνουμε και συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87, στα οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι απαιτούμενες διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύουν τις αιτήσεις διορθώσεων και οδηγούν σε διορθωμένες εγγραφές που ταυτίζονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα υλοποιημένα όρια του ακινήτου.

Η εργασία σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος Κτηματολογίου περιλαμβάνει:

  • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής και καλλιέργειας του ακινήτου.
  • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο.
  • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
  • Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την εσφαλμένη εγγραφή, καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων διορθώσεων (στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση).
  • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.