Άδειες μικρής κλίμακας

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι μια απλούστερη Πολεοδομική Άδεια, ενώ εκδίδεται σε μικρότερο χρόνο - κόστος και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες
 • τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού
 • αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
 • κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων
 • εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
 • κατασκευή ανελκυστήρα
 • κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς
 • υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • τοποθέτηση ικριωμάτων
 • τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών
 • εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων
 • επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων
 • κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., τύπου compa
 • αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις
 • εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό
 • κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
 • συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο πόλης
 • περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας
 • κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για επαγγελματική χρήση
 • κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες
 • ανακατασκευή στέγης
 • λειτουργική συνένωση χώρων
 • τοποθέτηση κεραιών
 • εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις
 • επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται
 • πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο
 • εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων
 • εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών
 • διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού
 • τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών οικισμών
 • κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα
 • εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων