Φωτογραμμετρία

Με την Επιστήμη της Φωτογραμμετρίας χρησιμοποιούνται Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές Εικόνες ή ακόμα και επίγειες λήψεις για να συνταχθούν Τοπογραφικά Διαγράμματα που λέγονται Φωτογραμμετρικά Διαγράμματα.

Επίσης συντάσσονται Ορθοφωτογραφίες, Ορθοφωτοχάρτες ή απλοί Χάρτες. Δημιουργούνται ψηφιακά μοντέλα τριών διαστάσεων και συντάσσονται υψομετρικά διαγράμματα.

  • Τα Φωτογραμμετρικά Διαγράμματα αποδίδουν τα ευρήματα του παρελθόντος, τα ευρήματα των λήψεων δηλαδή των εικόνων που χρησιμοποιηθήκαν.
  • Με τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας παράγουμε Ορθοφωτοχάρτες με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια
  • Έτσι παρουσιάζονται ξεκάθαρα και συγκρίνονται τα ευρήματα των εικόνων στον κάθε παρατηρητή.
  • Μετρητική πλέον σύγκριση των μεγεθών των ευρημάτων αλλά και τις θέσεις τους στον χώρο (με συντεταγμένες) σε συνάρτηση με τον χρόνο (διάφορες λήψεις αεροφωτογραφιών δορυφορικών και άλλων εικόνων).

Η σύνδεση των συντεταγμένων του εδάφους με τις αεροφωτογραφίες γίνεται με τη βοήθεια των φωτοσταθερών. Σημείων δηλαδή που εντοπίζονται στις αεροφωτογραφίες και τα οποία αποτυπώνουμε με επίγειες μεθόδους στο έδαφος. Με την εξέλιξη των συστημάτων GPS , ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται πλέον τα φωτοσταθερά είναι με τους γεωδαιτικούς δέκτες GPS. Το γραφείο μας είναι εξοπλισμένο με τους τελευταίας τεχνολογίας δέκτες SOUTH GALAXY G1 και οι τιμές μας στις αποτυπώσεις φωτοσταθερών είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.

Ορθοφωτογραφία: Στις ορθοφωτογραφίες μπορούμε να κάνουμε επικάλυψη με σχέδια και χάρτες ή να συγκρίνουμε ορθοφωτογραφίες μεταξύ τους για να διαπιστώσουμε αλλαγές που έχουν επέλθει σε κάποια θέση στο έδαφος μέσα στο χρόνο.