ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Από τα Αρχικά Στάδια του Έργου αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό των Τοπογραφικών Εργασιών σε αυτό.

Από την εγκαθίδρυση του δικτύου ελέγχου την συντήρηση αυτού μέχρι την χάραξη και την παρακολούθηση του έργου καλύπτουμε τις ανάγκες του σύγχρονού εργοταξίου με Καινοτόμες Βραβευμένες Υπηρεσίες.

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Ελέγχους Ακριβείας στο εν λειτουργεία Εργοτάξιο για τον έλεγχο και την Παρακολούθηση των Κατασκευών.