ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο έλεγχος σταθερότητας των μεγάλων κατασκευών κατά την διάρκεια της κατασκευής τους είναι μία απαραίτητη διαδικασία που δίνει έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση αποκλίσεων.

Οι Ρομποτικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί μας, δίνουν πλήρη ελευθερία και δυνατότητα για τον συνεχή και αυτόματο έλεγχο.

Οι μετρήσεις των σταθερών στόχων στην κατασκευή που ελέγχεται, είναι συνεχείς. Οι μετρήσεις αυτές στέλνονται και παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο με σύνδεση καλωδίων ή μέσω wifi από ειδικό λογισμικό στο γραφείο του Εργοταξίου.

Γίνονται έλεγχοι:

  • Παραμόρφωσης
  • Καθίζησης
  • Σύγκλισης
  • Απόκλισης
  • Εκτροπής

Η Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχεται από το λογισμικό παρακολούθησης EUPALINOS GEODATA.