Σχεδιάγραμμα Για Την Έκδοση Άδειας Οικοδομής

Οι προδιαγραφές για το τοπογραφικό διάγραμμα που προορίζεται για την έκδοση Άδειας Οικοδόμησης περιλαμβάνουν:

 • Τον τίτλο του σχεδίου με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, τη θέση, το τοπωνύμιο και τη διεύθυνση της ιδιοκτησίας του έργου, την κλίμακα, την ημερομηνία εκπόνησης της μελέτης, τα στοιχεία του μελετητή, τη σφραγίδα και την υπογραφή σύνταξης, καθώς και του ελέγχου και της θεώρησης.
 • Τοποθέτηση της ιδιοκτησίας και απεικόνιση αυτής σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.).
 • Απόσπασμα Διανομής ή Αναδασμού (αν το ακίνητο έχει προκύψει από διανομή ή αναδασμό του Υπ. Γεωργίας).
 • Οδοιπορικό Σκαρίφημα πρόσβασης στην ιδιοκτησία με απεικόνιση χαρακτηριστικών - αναγνωρίσιμων σημείων ή απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης με τη θέση του ακινήτου.
 • Όροι Δόμησης, Χρήσεις Γης, ύπαρξη Γ.Π.Σ. (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου), ύπαρξη Ζ.Ο.Ε. (Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου).
 • Δήλωση για ύπαρξη Γραμμών Υψηλής ή Μεσαίας Τάσης της ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου, Ρέματος.
 • Δήλωση του ιδιοκτήτη για τα όρια του ακινήτου και περί νόμιμου δικαιώματος να αιτηθεί άδεια δόμησης, με αναφορά του τίτλου κτήσης από τον οποίο απορρέει η κυριότητα του ακινήτου.
 • Δήλωση του ν. 651/1977.
 • Δήλωση του ν. 1337/83.
 • Δήλωση του ν.2308/1995 του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Λίστα με τις συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, των κορυφών των υπάρχοντων κτιρίων και των μελλοντικών κτιρίων σε ΕΓΣΑ΄87.
 • Το εμβαδόν της ιδιοκτησίας και τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) εφ' όσον υπάρχει.
 • Τον τρόπο και τη μέθοδο της αποτύπωσης και της εξάρτησης στο δίκτυο συντεταγμένων.
 • Τα απόλυτα υψόμετρα των κορυφών του ακινήτου και τις υψομετρικές καμπύλες.
 • Τη θέση των υφιστάμενων δένδρων με χαρακτηρισμό αυτών, ή δήλωση περί μη ύπαρξης δένδρων (αποτύπωση των δένδρων που δεν προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, αλλά από το ν. 1337/83 άρθρο 40).
 • Την πλήρη και τη λεπτομερή αποτύπωση του ακινήτου, με τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά κτίσματα με τις διαστάσεις των πλευρών.
 • Απόδοση της τομής των ορίων του ακινήτου με τα όρια των όμορων ακινήτων.
 • Απεικόνιση των γραμμών αιγιαλού - παραλίας, το όριο της απαλλοτρίωσης, του ορίου αρχαιολογικού χώρου, της δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού και άλλες γραμμές όπου απαιτείται.
 • Φωτογραφίες του ακινήτου, καθώς και διάγραμμα λήψης.
 • Βορρά και κάνναβο.
 • Αναφορά στο έντυπο υπολογισμού αμοιβών του Τ.Ε.Ε. και στον αριθμό πρωτοκόλλου της εντολής πληρωμής.
 • Ψηφιακή Υπογραφή.

.